Subsidieverwerving

Inventariseren
Inventarisatie

Aan de hand van interviews en businessplannen inventariseren wij subsidiemogelijkheden (regionaal, nationaal en Europees) voor uw activiteiten.

Projectmatig denken

De meeste subsidies worden verstrekt op projectbasis. Wij definiƫren uw bedrijfsactiviteiten en -kosten in projecttermen.

Subsidiemogelijkheden

Wij maken een overzicht van alle mogelijke subsidieregelingen waarvoor u in aanmerking kunt komen.

 

Haalbaarheidsanalyse

Per subsidie analyseren wij de randvoorwaarden en de slaagkans. Tevens adviseren wij u over de te nemen stappen.

 

Aanvragen
Opstellen aanvraag

Wij schrijven een inhoudelijk en financieel goed onderbouwd concept projectvoorstel. Vervolgens voeren wij samen met u overleg met de subsidieverstrekker en stellen de definitieve versie van de aanvraag op, inclusief bijlagen.
In deze fase kan onze betrokkenheid variƫren van een second opinion tot het volledig verzorgen van de aanvraag.

 

Indienen aanvraag

Wij zorgen voor het tijdig indienen van de definitieve subsidieaanvraag.

Aanvraag

Dit is een door u rechtsgeldig ondertekend document, waarin u op grond van een subsidieregeling verzoekt om subsidie.

 

Begeleiden beoordeling

Tijdens de beoordeling kan de subsidieverstrekker een aantal vragen stellen over het ingediende projectvoorstel. Wij verzorgen samen met u hiervan de beantwoording.

 

Toekenning of afwijzing

Op uw aanvraag volgt een beslissing in de vorm van een toekenning (verlening) of afwijzing van subsidie.

Beschikking

Dit is een document waarin de reden van toekenning (verlening) of afwijzing staat beschreven, alsmede de voorwaarden waaronder u uw project moet uitvoeren om de toegekende (verleende) subsidie uiteindelijk ook uitbetaald te krijgen.

Bezwaar en beroep

Tegen een beschikking staat een bezwaarmogelijkheid open bij de subsidieverstrekker en eventueel in vervolg daarop beroep bij een derde instantie.

 

Realiseren
Voorschot en tussenrapportage

Wij ondersteunen u bij het beheer van toegekende (verleende) subsidies. Samen met u stellen wij voorschotaanvragen en rapportages op.

 

Betaling

De subsidieverstrekker betaalt voorschotten uit, voorafgaand aan de subsidievaststelling.

 

Afronden
Eindrapportage en vaststellingsverzoek

Eindrapportages en vaststellingsverzoeken na afronden van uw gesubsidieerde project worden eveneens door ons verzorgd.

Beschikking

U ontvangt opnieuw een beschikking waarin de subsidie wordt vastgesteld en eventuele laatste voorwaarden worden gesteld.

Bezwaar en beroep

Hiertegen staat opnieuw een bezwaarmogelijkheid open bij de subsidieverstrekker en eventueel in vervolg daarop beroep.

 

Betaling

Het laatste deel van de subsidie wordt uitbetaald. U ontvangt in totaal maximaal het toegekende subsidiebedrag.